De gemeenteraad in Vlissingen bestaat uit 27 raadsleden en heeft 3 belangrijke taken:

  1. Kaders stellen. Dit doet ze bijvoorbeeld via beleidsnota’s en de begroting;
  2. Controleren. Dit doet ze door het dagelijks bestuur (B&W) te bevragen. Belangrijke momenten voor de controlerende rol van de raad zijn ook de bespreking en besluitvorming over financiële cijfers maar ook over de effecten van het beleid;
  3. Fungeren als spreekbuis voor inwoners. De volksvertegenwoordigende taak van de raadsleden uit zich vaak door het stellen van vragen over allerlei zaken die in de gemeente gebeuren.

Vergadersysteem

De taken van de gemeenteraad worden vertaald in raadsvoorstellen. De uiteindelijke besluitvorming over de raadsvoorstellen gebeurt in de Raadsvergadering. Voorafgaand aan de Raadsvergadering worden de raadsvoorstellen besproken in raadscommissies. Het besluitvormingsproces valt uiteen in drie fases; de Beeldvorming, de Oordeelsvorming en de Besluitvorming (het totale pakket wordt de BOB genoemd).
Met ingang van 1 januari 2019 heeft de gemeente Vlissingen twee raadscommissies. Dit zijn de Commissies Ruimte en Algemeen & Sociaal. De taken, samenstelling en de vergaderingen van deze commissies worden hieronder uitgelegd.

Taken

De Commissies bereiden de besluitvorming (de raadsvoorstellen) van de gemeenteraad voor. In de vergaderingen van de Commissies komen de fases Beeldvorming en Oordeelsvorming naar voren. De Commissies adviseren de gemeenteraad of een raadsvoorstel behandeld kan worden in de Raadsvergadering en stellen tevens een behandelwijze voor. Daarnaast zijn het inspreekrecht van burgers en de actuele zaken van de raad naast de actieve informatieplicht van het College vaste agendapunten in de Commissies.

Samenstelling

De raadscommissies hebben geen vaste samenstelling. Iedere fractie bepaalt zelf welke leden een commissievergadering bijwonen. Wel moet er altijd een raadslid aanwezig zijn naast een burgercommissielid.

Vergaderingen

De vergadercyclus is te raadplegen op vlissingen.raadsinformatie.nl.  In principe zijn de vergaderingen van Commissies en Raad op de donderdagavond.

Voorzitter

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en ook voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders. De burgemeester is zelf geen lid van de raad, maar zorgt ervoor dat de vergaderingen goed verlopen.
Sinds 22 april 2016 is de heer drs. Bas van den Tillaar burgemeester van de gemeente Vlissingen.

Raadsbezoeken

Gemeenteraadsleden zitten niet alleen te vergaderen in de raadszaal. Ze vinden het ook belangrijk om de gemeente in te gaan. Een paar keer per jaar brengt de gemeenteraad een bezoek een verschillende organisaties/bedrijven.
U kunt de gemeenteraad als bedrijf of instelling ook zelf uitnodigen. Neem dan contact op met de griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 74 81 of (0118) 48 70 00.

Verkiezingen

De leden van de gemeenteraad worden 1x in de 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die in uw gemeente worden gemaakt. Met het systeem dat we in Nederland hanteren, kan zelfs één stem het verschil maken tussen wél of geen zetel in de gemeenteraad. De laatste verkiezingen waren op 16 maart 2022. 

Video gemeenteraad

Wat houdt het werk van raadsleden in? Hoe worden raadsleden gekozen? Kan ik een raadsvergadering bezoeken? Wie is de baas van de gemeente? We hebben een filmpje gemaakt waarin u de antwoorden op deze vragen en meer vindt.