Functie: Fractievoorzitter ChristenUnie-fractie

Even voorstellen:

Mijn naam is Pieter Jan Mersie.
Ik ben geboren op 24 maart 1957 in Middelburg. Mijn vrouw Dineke en ik wonen sinds februari 2021 in Vlissingen, in de wijk Lammerenburg. Dineke en ik hebben samen twee zonen. Die zijn vanwege hun studie naar de randstad vertrokken waar ze nu wonen en werken.

Werkzame leven

In juni 2021 heb ik, na 42,5 jaar werken, mijn functies beëindigd. De laatste 9 jaar was ik Kabinetschef van de Commissaris van de Koning in Zeeland. Als Kabinetschef was ik ambtelijk eindverantwoordelijk voor de zogenoemde rijkstaken van de commissaris van de Koning:  Burgemeestersbenoemingen, functioneren openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, integriteit, bestrijding ondermijning, contacten met het Koninklijk Huis en ambassadeurs, Koninklijke onderscheidingen en dergelijke.

Tegelijkertijd was ik ook directeur van de Roosevelt Foundation. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards, de internationale awards die jaarlijks (het ene jaar in Zeeland, het andere jaar in de VS) uitgereikt worden aan mensen die zich - niet zelden met gevaar voor eigen leven - ingezet hebben voor de door President Franklin Roosevelt genoemde vier vrijheden:

  • vrijheid van meningsuiting
  • vrijheid van godsdienst
  • vrijwaring van gebrek
  • vrijwaring van vrees

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik mensenrechten heel belangrijk vind.

Achtergrond

Hoewel ik van oorsprong een juridische achtergrond/opleiding heb, ben ik nu bijna 10 jaar geleden, naast mijn werk,  theologie gaan studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit/IBV, in Leuven. Die studie heb ik in drie jaar af kunnen ronden. Enerzijds door keihard te studeren, anderzijds omdat de studie mij buitengewoon boeide. Het geloof is een belangrijke basis voor ons. In ons verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode hebben we daarom verwezen naar Jeremia 29:7 waar staat:

“Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”

ChristenUnie

Ongeveer 25 jaar geleden was ik ook actief in de politiek, lokaal  en als adviseur van de Tweede Kamerfractie van de toenmalige RPF die toen ook overging naar de ChristenUnie. Vanwege mijn werkzaamheden bij de Provincie heb ik mij daarna niet meer actief met de politiek bemoeid, afgezien van de politieke omgeving waarin ik werkzaam was.

Nu ik mijn ambtelijke taken neergelegd heb wil ik mij weer graag inzetten voor de ChristenUnie. De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. Daarom wil de ChristenUnie opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en hen beschermen.

Vlissingen

Een stad wordt bepaald door haar inwoners. De inwoners van Vlissingen, Souburg en Ritthem heb ik leren kennen als mensen die open zijn en zeggen wat ze beweegt. Mooie mensen.

Vlissingen is volop in beweging. Het Scheldekwartier, Spuikom en andere locaties zijn in ontwikkeling. Dat moet ook zijn weerslag gaan krijgen in de binnenstad. Als we met zijn allen onze schouders er onder (blijven) zetten maken we van Vlissingen een nog mooiere stad om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren.

Drie V’s

In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat ChristenUnie Vlissingen zich deze periode richt op drie V’s:

  1. Vergroening. We zien de gevolgen van het veranderde klimaat en het is nodig dat we ons inzetten om goed te zorgen voor deze aarde. De Bijbel zegt ook, dat de mensen “rentmeesters” van de aarde zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Vooral de binnenstad van Vlissingen kan veel groener worden.
  2. Veiligheid. Veiligheid hoort tot de eerste levensbehoeften van de mens. In je omgeving moet je veilig zijn en je veilig kunnen voelen. Dat geldt ook voor het verkeer.
  3. Verbonden. Verbinding, elkaar helpen, met elkaar optrekken, zo kunnen we Vlissingen samen mooier maken. Dat kan in cultuur en sport, maar zeker ook in je eigen omgeving.

Hoofd- en nevenfuncties

  • Voorzitter Personeelsvereniging Provincie Zeeland (PVPZ);
  • Outer Circle lid van Ede & Partners;
  • Gastdocent LTO-Academie.

Contactinformatie